TRASTORNS D’APRENENTATGE

Valorem la importància de fer un anàlisi individualitzat del rendiment escolar del nen/a així com de la seva adaptació escolar. Evitem sobrediagnosticar, però cal estar atents als possibles problemes o les dificultats que poden aparèixer.

Niño salta entre libros
 • Quan apareix? Quins són els símptomes?

  Normalment es detecten durant l’etapa escolar, i poden expressar-se com una dificultat aïllada en un moment determinat, com un trastorn d’aprenentatge en si mateix com ara la dislèxia, disgrafia, disortografia i/o discalculia, o com a conseqüència de la simptomatologia d’un altre trastorn com per exemple el TDAH o de manera comòrbida.

 • Fins on arriba? A qui li passa?

  Afecten el rendiment global de l’ infant, apreciant-se lentitud, desinterès per aprendre, deficiència en l’atenció i/o memorització d’estímuls escolars, i dificultats per concentrar-se davant determinades tasques, baixa autoestima i desmotivació així com perill de fracàs i abandonament  escolar en l’adolescència.

 • Objectiu de la teràpia

  • Avaluació de les dificultats esmentades per entendre d’on provenen i poder tractar-les a posteriori si s’escau.
  • Reeducacions psicopedagògiques
  • Gestió del malestar emocional, frustració i baixa autoestima conseqüència del baix rendiment.
  • Assessorament i suport als pares.